İş Sağlığı Hizmetleri

is-sagligi-600-200

is-sagligi-600-200

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

İŞE GİRİŞ MUAYENESİ
6331 sayılı kanun gereği her çalışanın işe başlamadan önce gerekli tahlil ve testleri yapılmalı ve
bunlara bağlı olarak sağlık muayenesi tamamlanmalıdır.
İşe giriş sağlık raporu sadece bakanlıkça yetkilendirilen bir iş yeri hekimi muayenesi sonucu
verilebilir. Sağlık ocağı ya da hastanelerden alınan sağlık raporlar’ geçersizdir. Yasa gereği işe giriş
raporunda çalışanın sağlığının yaptığı işe uygun olup olmadığı belirtilmektedir.
MERKEZ İSG bünyesinde hizmet veren iş yeri hekimleri, çalışanların muayenelerini işyerinizde ya
da MERKEZ İSG merkezinde yapmakta ve işe giriş raporlarını vermektedirler.

AKCİGER (PA) GRAFİSİ
MERKEZ İSG tarafından organize edilen gezici röntgen araçları ile çalışanların akciğer filmleri
işyerinde çekilmekte ve uzman hekimlerimiz tarafından raporlanmaktadır.
Her çalışanın işe başlamadan önce ve periyodik muayeneler sırasında akciğer filminin çekilmesi
zorunludur.
Gezici röntgen aracı işyerinize gelmekte ve filmler işyerinizde çekilmektedir. Bu durum gereksiz iş
gücü kaybını engellemekte ve ekonomik bir kayıp oluşturmadan işyerinizdeki üretimin durmadan devam etmesini
sağlar.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)
Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel
durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir testtir. Solunum fonksiyon testleri, göğüs
hastalıkları uzmanları, işyeri hekimleri ve akciğer hastalıkları ile uğraşan hekimlerin en sık
başvurduğu tanı yöntemidir.
6331 sayılı yasa gereği çalışanların işe girişinde ve her yıl yapılması gereken periyodik sağlık
muayenelerinde olması gereken bir testtir.
Mesleki hastalıkların takibi açısından önemli ve zorunlu olan bu test MERKEZ İSG tarafından
taşınabilir test araçlarıyla işyerinizde çalışanlarınıza uygulanabilmekte, göğüs hastalıkları uzmanı
hekim tarafından değerlendirilerek, sonuçlar kişiye özel raporlar halinde sunulmaktadır.

ODYOMETRİ
Çalışma yaşamında yüksek seslere maruz kalan kişilerde zaman içerisinde işitme kayıpları ortaya
çıkmaktadır. İşitme testleri uzman personel tarafından yapılmakta ve her iki kulağı da ayrı ayrı
değerlendirerek varsa işitme kaybını tespit etmektedir.
6331 sayılı yasa gereği çalışanların işe girişinde ve her yıl yapılması gereken periyodik sağlık
muayenelerinde olması gereken bir testtir.
Mesleki hastalıkların takibi açısından önemli ve zorunlu olan bu test MERKEZ İSG tarafından
taşınabilir test araçlarıyla işyerinizde çalışanlarınıza uygulanabilmektedir.

KAN, İDRAR VE GAİTA ANALIZLERI
Uzun süren çalışma yaşamında çalışanlarda her sektör için farklı sağlık riskleri oluşmaktadır. Kan,
idrar ve gaita analizleri ile bu hastalıkların teşhisi ya da kontrolü mümkün hale gelmektedir.
MERKEZ İSG tarafından çalışanların örnekleri işyerinizde alınmakta ve gereken testler gelişmiş
laboratuvarlarda yapılmaktadır. Sonuçlar işyeri hekimleri tarafından değerlendirilmekte ve
yapılması gereken bir tedavi ya da alınması gereken bir önlem varsa bildirilmektedir.
6331 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde, işe giriş muayenelerinde ve periyodik muayenelerde
yapılması gereken minimum analizler bildirilmektedir.

hekim-bit-1

MERKEZ İSG tarafından her türlü laboratuvar analizi yapılabilmektedir.
Aşağıda MERKEZ İSG tarafından yapılan analiz ve testler genel başlıklar halinde sıralanmaktadır.
• Tam Kan Analizi
• Sedimantasyon Analizi
• Kan Şekeri Analizi
• Kolesterol ve Diğer Kan Yağlar’ Analizi
• Karaciğer Fonksiyon Testleri
• Böbrek Fonksiyon Testleri
• Sarılık Testleri
• Hormon Testleri
• Kanser Tarama Testleri
• Kan ve İdrarda Ağır Metal Tarama Testleri (Kurşun, Cıva , Krom vb.)
• Bulaşıcı Hastalık Testleri
• Gaita Kültürü
• Gaita Mikroskobisi
• Gaitada Gizli Kan Tespiti
• Tam İdrar Analizi
• idrar Kültürü

PORTÖR TARAMALARI
Özellikle gıda sektörü çalışanlarında yapılması gereken bir testtir.
Çalışanların burun, boğaz ve gaita örneklerinden yapılan bu testler ile bulaşıcı hastalıklarının olup
olmadığı anlaşılır.
Bu test grubuna ”Portör Taraması” yani taşıyıcılık taraması adı verilmektedir ve MERKEZ İSG
tarafından işyerinizde çalışanlarınızdan alınan numunelerin çeşitli işlemlerden geçirilmesini ve
incelenmesini kapsar. İnceleme sonunda her çalışan için ayrı raporlar düzenlenir.
Bu test grubu ile bulaşıcı bir hastalığı olan çalışanın tespit edilmesi ve tedavi edilerek riskin
ortadan kaldırılması hedeflenir.